'scaffolding'에 해당되는 글 1건

  1. 2008/03/06 제천 청전동 신축빌딩 비계(飛階 / scaffolding) - 건축다큐 2008
사용자 삽입 이미지

                              [사진]제천 청전동 신축건물 쌍줄 비계(飛階)

사용자 삽입 이미지

                              [사진]제천 청전동 신축건물 쌍줄 비계(scaffolding)

사용자 삽입 이미지

                              [사진]제천 청전동 신축건물 쌍줄 비계

사용자 삽입 이미지

                              [사진]제천 청전동 신축건물 쌍줄 비계

사용자 삽입 이미지

                              [사진]제천 청전동 신축건물 쌍줄 비계

사용자 삽입 이미지

                              [사진]제천 청전동 신축건물 쌍줄 비계

사용자 삽입 이미지

                              [사진]제천 청전동 신축건물 쌍줄 비계(飛階)

사용자 삽입 이미지

                              [사진]제천 청전동 신축건물 쌍줄 비계

사용자 삽입 이미지

                              [사진]제천 청전동 신축건물 쌍줄 비계

사용자 삽입 이미지

                              [사진]제천 청전동 신축건물 쌍줄 비계(scaffolding)


건축다큐21^^